Semināru cikls


Kurzemes kultūras mantojuma jomā darbojošos organizāciju pārstāvjiem

Esam aktīvi piedalījušies jau trijos semināros, kurus rīkojām semināru cikla Kurzemes kultūras mantojuma jomā darbojošos organizāciju pārstāvjiem ietvaros. Piedāvājam iespēju iepazīties ar lektoru prezentācijām, pirmā semināra grupu darba rezultātiem un bildēm no semināru norises. Jau notikušajos semināros varēja uzzināt par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā, apgūt komunikācijas prasmes darbam ar iedzīvotājiem un izzināt radošuma pielietojumu iedzīvotāju aktīvas līdzdalības nodrošināšanai.

Seminārs 08.02.13.

„NVO iespējas iesaistīties kultūras mantojuma saglabāšanā. Latvijas un ārvalstu NVO veiksmīgas darbības piemēri kultūras mantojuma aizsardzībā un saglabāšanā”. Katrīna Kukaine, Biedrības „ICOMOS” pārstāve. Prezentācija

“Finansējuma piesaiste kultūras mantojuma objektiem. Tipiskākās kļūdas projektu pieteikumu izstrādē”. Vita Vilka, VKKF pārstāve. Prezentācija

“Finansējuma piesaistes iespējas valsts nozīmes kultūras mantojuma objektiem”. Agnese Rupenheite, VKPAI pārstāve. Prezentācija

„Nevalstisko organizāciju pārstāvju iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Darbam ar sabiedrību nepieciešamās komunikācijas prasmes. Metodes darbam ar iedzīvotājiem”. Rasma Pīpiķe, Biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore. Prezentācija

   
   
 

Grupu darba rezultāti (PDF)

Otrajā seminārā 15. martā inovāciju ekspertes Vita Brakovska un Ilze Baumane no biedrības „Zinis” vadīja radošo „Nedarbnīcu” „Lai ko Tu domā, domā citādāk”.
Detalizēta semināra programma un lektoru vizītkarte.
Radošuma pielietojums iedzīvotāju aktīvas līdzdalības veicināšanā. Prezentācija
Efektīvas prezentāciju tehnikas un uzstāšanās prasmju pilnveidošana. Prezentācija
Bildes no otrā semināra norises
   
   
 

Seminārs 10.05.13.

„Kultūras mantojums kā resurss pilsētu revitalizācijā. Projekta „Koka Rīga” ieviešana”. Jānis Lejnieks, arhitekts un projekta „Koka Rīga” koordinators. Prezentācija

„Nevalstiskās organizācijas un neatkarīgās iniciatīvas kultūras mantojuma saglabāšanā: veiksmes piemēri un idejas”. Dagnija Baltiņa, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija. Prezentācija

„Vecu koka māju autentiskums un tā daudzveidība Latvijā”. Pēteris Blūms, arhitekts, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas eksperts. Prezentācija

„Ilgtspējīga arhitektūra Francijā”. Filips Madeks, franču arhitekts. * Prezentācija
* Šī lekcija un prezentācija veidota ar Francijas Kultūras institūta Rīgā atbalstu

   
   
   

Biedrība „Kultūras projektu koordinācijas centrs” seminārus rīko projekta „Kurzemes biedrību kapacitātes stiprināšana kultūras mantojuma saglabāšanas pakalpojumu sniegšanai” ietvaros.

“92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”