SIF projekts


Biedrība „KPKC” projekta ietvaros plāno veicināt Kurzemes biedrību kapacitātes stiprināšanu reģiona kultūras mantojuma saglabāšanai. Plānotas aktivitātes 10 mēnešu periodā, kuras atbilst 3 prioritātēm. Pirmā prioritāte ir izglītojošu aktivitāšu cikls biedrību kapacitātes veicināšanai ar 3 semināriem, lai apgūtu iespējas iesaistīties politisko lēmumu pieņemšanā; veicinātu komunikācijas prasmju attīstību darbam ar iedzīvotājiem; apgūtu radošuma pielietojumu iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšanai. Plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Beļģiju un Nīderlandi, lai iepazītu labas prakses piemērus un attīstītu starptautisku sadarbību.

Otrā prioritāte ir mērķa grupas līdzdalības nodrošināšana politikas procesos, plānojot dalību Kuldīgas novada pašvaldības komisijās un sabiedriskajās apspriešanās, starptautisko sadarbību ar NVO kultūras mantojuma politikas īstenošanai un dalību vietējās attīstības stratēģijas izstrādē un ES finanšu plānošanā.

Trešā prioritāte ir inovatīva pakalpojuma izstrāde iedzīvotājiem, kuri dzīvo vēsturiskās ēkās „Izglāb namu!”, kas ietvers vēsturisko ēku apsekošanu, neatliekamo rīcību detalizēta apraksta izstrādi ēkas bojāejas novēršanai un projekta izstrādi finansējuma piesaistei. Šis pakalpojums ļaus sekmēt vēsturisko ēku saglabāšanu, būtiski uzlabojot maznodrošināto sociālo grupu dzīves kvalitāti un ilgākā laika periodā nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošus sadzīves apstākļus. Projekta tiešā mērķauditorija ir Kurzemes biedrību darbinieki un biedri, kas darbojas mantojuma saglabāšanas jomā.

Biedrība „Tāšu muiža” dibināta 1998.gadā, tās darbības laikā veikta Tāšu muižas kompleksa (16.- 19.gs.) izpēte,  izstrādāta atjaunošanas koncepcija ēkām, parkam un dārzam. Ar VKKF finansiālu atbalstu kungu mājā veikti  vērienīgi restaurācijas darbi.  Darbu gaitā rīkoti un vadīti semināri par vēsturisko logu konservācijas un restaurācijas metodiku, darbiem un tradicionāliem materiāliem, par vēsturisko parku un dārzu atjaunošanu. Ir sākti darbi, lai iekārtotu būvkultūras informācijas centru, kuram savākta liela vēsturisko būvdetaļu kolekcija. Laikā kopš sākti muižas atjaunošanas darbi, sniegtas konsultācijas visiem interesentiem par vēsturisko ēku saglabāšanu un atjaunošanu, vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu novērtēšanu un atjaunošanu, tradicionālo apdares materiālu un krāsu mūsdienu pielietojumu.

Biedrība sadarbojas ar citām biedrībām, izglītojošu semināru un praktisko darbnīcu vadīšanā ar Medzes pagasta pārvaldi un Grobiņas novada pašvaldību kultūras pasākumu organizēšanā. Sadarbībā ar Latvijas arheologu biedrību tās biedri un pieaicinātie arheologi 2001.-2005.g.veica arheoloģisko apzināšanu Ālandes upes ielejā un Zviedru uzkalniņu kapos Jāčos. Biedrība bija sadarbības partneri biedrībai „Oleru muiža” Norway Gants projektā „Saprast koka namu” 2008.gadā, kura laikā vadīja izglītojošu ekskursiju pa Kurzemes objektiem, kuros notiek rekonstrukcijas un konservācijas darbi un lasīti referāti „Materiālu un paņēmienu izvēle restaurācijas darbos” un „Koka celtņu pārvietošana. Sadarbībā ar biedrību „Serde” Aizputē, vadīti vairāki semināri ar praktiskām darbnīcām par vēsturisko apdares materiālu un krāsu pielietojumu un izgatavošanu ar praktiskām demonstrācijām. Biedrības „Tāšu muiža”biedri vadījuši izglītojošu semināru ciklu par vēsturisko ēku saglabāšanu, atjaunošanu un rekonstrukciju, vadītas ekskursijas pa Zviedrijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Somijas un Vācijas muižām pieredzes apmaiņas braucienos. Biedrības biedrs J.Zviedrāns ir sagatavojis un lasījis lekciju ciklu Pieaugušo tālākizglītības projekta ietvaros Kuldīgā 2009.-2010.gadā par vēsturisko ēku uzturēšanas un atjaunošanu, kā arī vadījis praktiskās darbnīcas kopā ar Latvijas, Norvēģijas un Dānijas amata meistariem.

Biedrība „ICOMOS Latvija” ir „ICOMOS” Latvijas nacionālā nodaļa, kas dibināta 2010.gada decembrī. Tās mērķis ir veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu: apzināšanu, izpēti, aizsardzību, restaurāciju, atjaunošanu, popularizēšanu, izmantošanu. Biedrības biedri aktīvi piedalās un konsultē ar kultūras mantojuma aizsardzību saistītus jautājumus sadarbībā ar visdažādākajām institūcijām, piedalās starptautiskās organizācijas ICOMOS pasākumos, popularizē kultūras mantojuma saglabāšanu sociālajos tīmekļos. 2011. gadā biedrība sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīkoja Kultūras mantojuma Gada balvu.