Līdzdalība


Lai nodrošinātu aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, biedrība „Kultūras projektu koordinācijas centrs” plāno īstenot tādas aktivitātes kā 3 izglītojošu semināru ciklu biedrību kapacitātes veicināšanai, kura ietvaros NVO, kuras darbojās mantojuma saglabāšanas jomā biedri apgūs jaunas zināšanas par tēmām – iespēja iesaistīties lēmumu pieņemšanā; komunikācijas prasmju attīstība darbam ar iedzīvotājiem; radošuma pielietojums iedzīvotāju aktīvas līdzdalības nodrošināšanai. Lai nodrošinātu efektīvu iedzīvotāju līdzdalības metožu izstrādi, semināros plānots iesaistīt arī sociālā jomā strādājošo biedrību pārstāvjus, tādējādi sekmējot izstrādāto komunikācijas metožu atbilstību reālajai situācijai, kā arī īstenojot dažādu sociālo interešu pārstāvību. Detalizēta informācija sadaļā „Semināru cikls”.

Paralēli tiks ieviesti pasākumi mērķa grupas līdzdalības nodrošināšanai kultūrpolitikas procesos”, lai sekmētu pieņemto politisko lēmumu kvalitāti Kuldīgas novadā, plānots piedalīties Kuldīgas novada pašvaldības Vecpilsētas komisijas sēdēs, plānota dalība Kuldīgas vecpilsētas renovācijas, rekonstrukcijas un atjaunošanas projektu sabiedriskajās apspriešanās, lai nodrošinātu korektu kultūras mantojuma saglabāšanas principu ievērošanu. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā uz Beļģiju un Holandi plānots nodibināt kontaktus ar mantojuma jomas organizācijām, lai nodrošinātu Latvijas interešu pārstāvniecību jaunizveidotās ES Kultūras mantojuma komisijas darbā, kā arī iepazītos ar inovatīviem iedzīvotāju iesaistīšanās piemēriem kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un šos piemērus adaptētu Latvijas situācijai. Tā kā 2012.-2013. gadā notiks ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” vietējo attīstības stratēģiju izstrāde, nosakot teritorijas attīstības prioritētes un plānojot ES finansējumu, tad projekta partneri aktīvi piedalīsies vietējo attīstības startēģiju izstrādē, par prioritāti Kurzemes reģiona mazo teritoriju attīstībai izvirzot kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu.