Par Biedrību


Biedrība „Kultūras projektu koordinācijas centrs”, turpmāk tekstā saīsināti „KPKC” dibināta 2001. gadā, tā strādā piesaistot projektu finansējumu konkursu kārtībā no Latvijas un starptautiskiem fondiem. Biedrība nesaņem dotācijas no pašvaldības vai valsts. Kopš 2008. gada projekta iesniedzējs biedrība „KPKC” veiksmīgi sadarbojas ar Kuldīgas novada pašvaldību Kuldīgas vecpilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā. Kā viena no nozīmīgākajām biedrības regulāri rīkotajām aktivitātēm atzītas „Starptautiskās kultūras mantojuma laboratorijas”, kuru ietvaros Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotāji izglītoti par kultūras mantojuma lomu sabiedrībai un iespējām to autentiski saglabāt. Biedrība īsteno dažādus izglītojošus un kultūras jomas projektus bērniem un pieaugušajiem, regulāri iesaistās un līdzdarbojās Kuldīgas pilsētai nozīmīgu pasākumu īstenošanā.

Viena no biedrības „KPKC” prioritārajām darbības jomām ir Kuldīgas unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma autentiska saglabāšana. Biedrības biedri bez atlīdzības regulāri sniedz pakalpojumus Kurzemes kultūrvēsturisko objektu īpašniekiem – vada un organizē izglītojošas aktivitātes kultūras mantojuma saglabāšanai, konsultē iedzīvotājus par koka būvdetaļu restaurāciju, sniedz konsultācijas reģiona amatniekiem, vēsturisko ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem.

2010. g., piesaistot finansējumu no NordPlus Adult programmas, īstenots vērienīgs projekts pieaugušo izglītības jomā, veicinot izpratni par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai „Inovatīvas pieejas veicināšana kultūras mantojuma izglītībā Baltijas – Skandināvijas reģionos”. Projekta ietvaros izstrādāti 2 pieaugušo izglītības kursi, noorganizētas 2 kultūras mantojuma laboratorijas, noorganizēta skandināvu ekspertu uzturēšanās Kuldīgā. Visas projekta aktivitātes tika bez maksas nodrošinātas ikvienam interesentam.

Kopš 2008. gada izveidota starptautiska sadarbība ar sadarbības partneriem Skandināvijas valstīs – Raumas Restaurācijas centru Somijā, Drobakas amatnicības centru un „Nordic Crafts Development” Norvēģijā, Lulea pašvaldību Zviedrijā un arhitekta JTJesen privātpraksi un Kristiansfeldas Info centru Dānijā.

2009.-2011. gadam, piesaistot finansējumu no Ziemeļu Kultūras fonda, īstenots 3 projektu cikls “Sens nams – jauns stāsts”, “Inovatīvas pieejas meklējumi kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanai” un “Ziemeļu-Baltijas tradicionālo amatniecības prasmju attīstība vēsturisko pilsētu saglabāšanai”, sekmējot sadarbību ar sadarbības partneriem no Norvēģijas, Dānijas un Somijas, apgūstot restaurācijas amata prasmes un iepazīstot dalībvalstu vēsturisko pilsētu restaurācijas politiku un plānošanu.  Projektu ietvaros Kuldīgā noorganizētas 3 restaurācijas nometnes amatniekiem, radot kvalitatīvus restaurācijas paraugus Kuldīgas vecpilsētā.

Viena no būtiskām biedrības darbības jomām ir vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida veicināšana iedzīvotājiem. Biedrība rīkojusi seminārus par videi draudzīgiem ēku apsaimniekošanas veidiem un līdzekļiem, dabisko krāsvielu izmantošanas priekšrocībām un vēsturisko ēku siltināšanas iespējām. Paralēli semināru teorētiskajām prezentācijām tika rīkotas prakstiskas nodarbības, ļaujot iedzīvotājiem pašiem apgūt vērtīgas prasmes un iemaņas.

 

2012. gadā tika īstenots projekts “Sadarbība koka kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Ziemeļu-Baltijas reģionā” ar KKNORD finansiālu atbalstu Eiro 20400 apmērā, kura ietvaros tiks noorganizētas 3 koka būvdetaļu restaurācijas darbnīcas amatniekiem – viena Somijā, viena Dānijā un viena Kuldīgā. Kuldīgas darbnīcas tēma bija “Tradicionālās jumta konstrukcijas, dekoratīvie elementi un jumta segumi”.