Izglāb namu!


Aicina Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotājus izmantot jaunizveidoto pakalpojumu „Izglāb namu!”

Kopš 2013. gada septembra sākuma Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotājiem, kuri dzīvo vēsturiskās ēkās tiek piedāvāta iespēja izmantot pakalpojumu „Izglāb namu!”. Šajā pakalpojumā ietilpst  -

  • vēsturisko ēku apsekošana – pēc īpaši izstrādātas anketas, tiek noteikts ēkas tehniskais stāvoklis, kurā nosaka būvkonstrukciju un norobežojošo elementu stāvokli, kas ir pamatā tam, lai varētu izstrādāt projekta pieteikumu finansējuma piesiastei no dažādiem fondiem;
  • neatliekamo rīcību detalizēta apraksta izstrāde ēkas bojāejas novēršanai  - prioritārā secībā tiek paredzēti darbi, kuri jāveic, lai novērstu bojājumus ēkai;
  • projekta izstrāde finansējuma piesaistei.

Šī projekta ietvaros Kuldīgas un novada dažādu jomi amatnieki – galdnieki, jumiķi, celtnieki, kuri darbojās dažādās nevalstiskās organizācijās, kopskaitā 17 dalībnieki, apguva zināšanas, kas nepieciešamas korektai vēsturisku ēku uzturēšanai un atjaunošanai. Šie amatnieki apguvuši nepieciešamās zināšanas, lai veiktu ēku atjaunošanas darbus tādā veidā, lai neradītu kaitējumu ēku kultūrvēsturiskajai vērtībai un neradītu dekoratīvo detaļu zudumus, bet gan nodrošinātu ēku vēsturiskā autentiskuma saglabāšanu. Kursa noslēgumā katrs dalībnieks saņēma sertifikātu, kas apliecina aktīvu piedalīšanos kursa norisēs.

Sertifikāts

Pakalpojumā ietilpst dokumentu kopums, kuru ikviens interesents var izmantot savas vēsturiskās ēkas glābšanai:

Koka būvgaldniecības detaļu restaurācijas programma
Ēkas apsekošanas anketa
Ēkas novērtēšanas anketas paraugs
Restaurācijas metodikas paraugs. Logu restaurācija
Restaurācijas metodikas paraugs. Durvju restaurācija

Jaunizveidotais pakalpojums „Izglāb namu!” ļaus sekmēt vēsturisko ēku saglabāšanu, būtiski uzlabojot maznodrošināto sociālo grupu dzīves kvalitāti un ilgākā laika periodā nodrošinot mūsdienu prasībām atbilstošus sadzīves apstākļus.

* * *

Izdod jaunu grāmatu Ceļvedis vēsturisko ēku atjaunotājiem

Septembra sākumā izdota jauna grāmata Ceļvedis vēsturisko ēku atjaunotājiem, kas vienkāršā un viegli uztveramā valodā skaidro dažādus jautājumus, kas saistīti ar vēsturisko ēku atjaunošanu. Grāmatas autores ir arhitektes Jana Jākobsone un Kristīne Veinberga, projektu vadītāja Ilze Zariņa, izdevuma tapšanu konsultējis vēsturisko ēku eksperts Juris Zviedrāns.

Viena no autorēm Kristīne Veinberga par ceļveža izveidi saka: „ Apskatot citu valstu pieredzi un izmantojot darbā iegūtās atziņas, šajā izdevumā apkopotas praktiskās zināšanas un informācija, kas nepieciešama, lai, atjaunojot ēku, nezaudētu šo vienreizējo Kuldīgas gaisotni un iedzīvotāji varētu pilnvērtīgi dzīvot. Izdevums domāts un būs noderīgs ikvienam, kam pieder vēsturiska ēka vai kas to apsaimnieko, vai tajā dzīvo. Šī izdevuma saturs veidots, ikdienas darbā risinot jautājumus, kas saistīti ar vecpilsētas ēkām – gan atjaunošanas idejas koncepcija, gan praktiski padomi un gada kalendārs, kad kurus darbus veikt, gan normatīvu prasības un īpašās Kuldīgas apbūves iezīmes, gan to saglabāšanas risinājumi.” K.Veinberga sniedz ieskatu par tādām tēmām kā ēku konstrukcijas un norobežojošie elementi, piemērotāko materiālu izvēle, iespējas sadzīves apstākļu uzlabošanai, logu un durvju atjaunošana, ēkas interjers, kā arī labiekārtojums un apkārtne. K.Veinberga un J.Zviedrāns piedāvā ikgadējo ēku uzturēšanas kalendāru, kas ēku īpašniekiemm turpmāk atvieglos aktuālo sezonas darbu plānošanu.

Arhitekte Jana Jākobsone apkopojusi informāciju par tādām tēmām kā ēku un to daļu novērtēšana, krāsu toņi, būvniecības tiesiskums un ēku atjaunošanas process, kā arī ēku atjaunošanai piesaistāmie speciālisti.

Projektu vadītāja Ilze Zariņa sastādījusi metodiku projekta pieteikuma izstrādei kultūras mantojuma objekta glābšanai, kas ietver tādus jautājumus kā, kādām ēkām var pieprasīt finansējumu no dažādiem fondiem, vai piesaistītais finansējums iespaido ēkas īpašnieku un tās iedzīvotājus pēc projekta īstenošanas, iepazīstina ar projektu pieteikuma izstrādes etapiem un metodiku, risku apzināšanas un novēršanas plāna un publicitātes plāna izstrādi.

Ikviens interesants var izdrukāt savu izdevuma versiju vai aplūkot to elektroniski šeit (pdf).

* * *

Kurzemes pilsētu un novadu iedzīvotāji, kuri līdzdarbojas nevalstiskās organizācijās, ir dažādu jomi amatnieki – galdnieki, jumiķi, celtnieki, kā arī ēku apsaimniekotāji un īpašnieki, kuri
darbojās dažādās biedrībās, tiek aicināti apgūt zināšanas, kas nepieciešamas
vēsturisku ēku uzturēšanai un atjaunošanai.

 26. aprīlī notika nodarbību cikla „Izglāb namu!” pirmā nodarbība, kuru vadīja arhitekte Kristīne Veinberga un vēsturisko ēku eksperts Juris Zviedrāns. Tika stāstīts par seno ēku uzturēšanu, piedāvājot ik gadus veicamo darbu kalendāru. Eksperts deva ieteikumus, ko darīt un, ko nedarīt ar senām ēkām. Dalībnieki tika informēti par materiālu izvēli būvniecības darbiem senās ēkās – piemērota ēku fasāžu aprūpe, skursteņu stāvoklis, citi darbi. Tika diskutēts par detaļu zudumiem, kuri noplicina ēkas veidolu, veicot dažādus remonta darbus.

Prezentācija

  

17. maijā notika nodarbību cikla „Izglāb namu!” otrā nodarbība, kuru vadīja arhitekte Jana Jākobsone. Tika stāstīts par tipiskākākajām problēmām, kas apdraud senas ēkas un to novēršanu. Tika analizēti dabas faktori, galvenokārt ūdens, tā iekļūšana ēkā un tās konstrukcijā. Tika runāts par materiālu saderību un mūsdienu materiālu iespējamo pielietojumu. Apskatot konkrētas vecpilsētas ēkas, dalībnieki paši mācījās noteikt ēkas apdraudējuma cēloņus un kopīgi meklēja risinājumus to novēršanai.

 Prezentācija

Trešajā  nodarbībā 7. jūnijā

7. jūnijā no 14.00-17.00 Kuldīgas Mākslas nama semināru zālē (Sinagoga) notika cikla „Izglāb namu!” trešā nodarbība, kuru vadīja restaurators Jānis Mertens. Tika stāstīts par seno logu un durvju atjaunošanu un koka būvgaldniecības detaļu pareizu saglabāšanu. Dalībniekiem bija iespēja praktiski apgūt logu iestiklošanu ar ķiti, uzzināt par korektiem restaurācijas principiem. Apskatot vecilsētas ēku būvgaldniecības elementus, dalībnieki varēja apgūt zināšanas, kā atšķirt orģinālās vēsturiskas detaļas no jaunizgatavotajām.

 Prezentācija

Ceturtajā nodarbībā 29. augustā

29. augustā pl. 13:00 Kuldīgas Kultūras centra mazajā zālē notika cikla „Izglāb namu!” ceturtā nodarbība, kuru vadīja projektu vadītāja Ilze Zariņa. I.Zariņa stāstīja par metodiku projekta pieteikuma izstrādei kultūras mantojuma objekta glābšanai.

Semināra pirmajā daļā I.Zariņa stāstīja par tādiem jautājumiem kā, kādām ēkām var pieprasīt finansējumu no dažādiem fondiem, vai piesaistītais finansējums iespaido ēkas īpašnieku un tās iedzīvotājus pēc projekta īstenošanas, iepazīstinās ar projektu pieteikuma izstrādes etapiem un metodiku, risku apzināšanas un novēršanas plāna un publicitātes plāna izstrādi.

Otrajā daļā dalībnieki strādāja indivudāli pie mērķu un uzdevumu noteikšanas sev interesējošam vēstures objektam, saņēma projektu vadītājas konsultācijas par atbilstošākajiem pieejamajiem finanšu avotiem un pārrunāja projekta norišu plānošanu.

Trešajā daļā I.Zariņa informēja par Kultūras ministrijas izsludināto Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” konkursa ceturto kārtu, kuras mērķis ir nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

Prezentācija

 

Biedrība „Kultūras projektu koordinācijas centrs” seminārus rīko projekta „Kurzemes biedrību kapacitātes stiprināšana kultūras mantojuma saglabāšanas pakalpojumu sniegšanai” ietvaros.

“92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”